Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2009

AlBum Đại hội chi đoàn

Tuổi trẻ Chi Đoàn 05. Hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương Đạo Đức Hồ Chí Minh"Đại hội chi đoàn 05, diễn ra vào ngày 06 tháng 06 năm 2009.
1. Nguyễn Văn Đến BT
2. Nguyễn Văn Tuấn PBT
3. Nguyễn Hồng Tươi UV
4. Trần Mỹ Hoàng UV